Στις 11 Απριλίου 2018 κάναμε μια παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου σχετικά με τα ψηφιακά δικαιώματα και εφιαλτικές ιστορίες παραβιάσεών τους. Μιλήσαμε για τρόπους με τους οποίους μπορεί η τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί εναντίον μας και μεθόδους και εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να προστατευθούμε.

Το υλικό της παρουσίασης μπορείται να το βρείτε εδώ:

Ιστορίες Τρόμου από την Ψηφιοχώρα

Ακολουθούν παραπομπές που βοήθησαν στην δημιουργία του υλικού της παρουσίασης:

ECHELON

Trailblazer

Sony Rootkit

Γυμνάσιο Lower Merion

Πολεμικά ημερολόγια Αφγανιστάν

PRISM

The Fappening

No cloud

Ashley Maddison

VW Scandal

Vault 7

Dropbox

Tesla Cars

Κινητή τηλεφωνία

Truecaller

«Έξυπνες» Τηλεοράσεις

Facebook

Target

Apple

Cabridge Analytica

Free-Basics

Κερκόπορτες – Backdoors – Malware

HTTPS Interception

Αποκωδικοποίηση Μυαλού – fMRI

Εφιάλτες σε Πολιτικό Επίπεδο

Δικτυακή Ουδετερότητα

Και τι με νοιάζει εμένα δηλαδή;

Ατομικά Μέτρα προστασίας

Εναλλακτικά κοινωνικά δίκτυα

Προστασία στην τηλεφωνία

Προστασία στο Email

Άλλες Λύσεις

GDPR

Οργανισμοί για ψηφιακά δικαιώματα

Nόμος του Rysiek

Ψηφιακά δικαιώματα στην Κύπρο

Ψηφιακά δικαιώματα

Orwell vs Huxley

In this guide we will be installing Debian 9 (aka stretch) on a physical server with 4 disks. The role of this machice is to be used as a Storage/NAS system. We will create a software RAID 10 setup, with LVM and LUKS full disk encryption. Our goals:

* Install a Debian 9 with RAID10/LVM/LUKS.
* Secure SSH.
* Enable Firewall (UFW).
* Setup bonding with the two network cards.
* Setup remote system unlock with *dropbear* and *initramfs*.
* Setup disk-monitoring with *smartmontools* and *mdadm*.
* Setup *kexec* for faster reboots.

## Computer specs

* Type: HP ProLiant MicroServer
* CPU: AMD Turion(tm) II Neo N40L Dual-Core Processor
* RAM: 2GB
* Disks: 4x3TB SATA
* Network:
* Broadcom Limited NetXtreme BCM5723 Gigabit Ethernet PCIe (on board)
* Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection (extra)

## Assumptions

* Server IP: 192.168.1.10
* Netmask: 255.255.255.0
* Gateway IP: 192.168.1.1
* DNS IP: 192.168.1.1
* Hostname: storage.example.com

## Install Debian stretch

### Basic Settings

It would probably be more clear if there were screenshots for each step, but this was an installation on a physical server and taking photos for each step, opposes my laziness :). Just follow the instructions and you will be fine.

* Choose: **Install**
* Language: **English**
* Country: **other**
* Europe: **Cyprus**
* Country to base default locale settings: **United States**
* Keymap to use: **American English**
* Primary network interface: **enp3s0: Broadcom Limeted NetXtream BCM5723 Gigabit Ethernet PCIe**
* Let it get an IP from DHCP
* Hostname: **storage**
* Domain name: **example.com**
* Root password: **SomethingBigAndUnpredictable**
* Re-enter password to verify: **SomethingBigAndUnpredictable**
* Full name: **Sysadmin**
* Username: **admin**
* Choose a password for the new user: **AlsoSomethingBigAndUnpredictable**
* Re-enter password to verify: **AlsoSomethingBigAndUnpredictable**
* Select your time zone: **Asia/Nicosia**
* Partitioning method: **Manual**

Feel free to adjust the above according to your own preferences.

### Partitioning

There are 4 disks of 3TB each (3.0 TB SATA):

* SCSI1 (0,0,0) (sda)
* SCSI2 (0,0,0) (sdb)
* SCSI3 (0,0,0) (sdc)
* SCSI4 (0,0,0) (sdd)

Not really SCSI but SATA in fact.

#### Partition the devices

Then create a raid partition for */boot*:

* Select the free space of sda and ‘Enter’
* Create a new partition
* New partition size: **512 MB**
* Location of new partition: **Beginning**
* Use as: **physical volume for RAID**
* Done setting up the partition

Lastly create the raid partition to be used by the encrypted volume:

* Select the free space of sda and ‘Enter’
* Create a new partition
* New partition size: **3.0 TB**
* Location of new partition: **Beginning**
* Use as: **physical volume for RAID**
* Done setting up the partition

Repeat the above steps for sdb, sdc and sdd.

#### Setup Software RAID 10

First select ‘Configure software RAID’ and follow these steps:

* Write the changes to the storage devices and configure RAID? **Yes**

The we create the software RAID (MD) devices. First we create device *md0* for /boot:

* Create MD Device
* RAID10
* Number of active devices inn the RAID10 array: **4**
* Number of spare devices inn the RAID10 array: **0**
* Active devices for the RAID10 array (use ‘Space bar’ to select)
* **/dev/sda2**
* **/dev/sdb2**
* **/dev/sdc2**
* **/dev/sdd2**
* Press ‘Continue’ when done.

Then we create the software RAID device to be used for the encrypted volume (*md1*):

* Create MD Device
* RAID10
* Number of active devices inn the RAID10 array: **4**
* Number of spare devices inn the RAID10 array: **0**
* Active devices for the RAID10 array (use the ‘Space bar’ to select)
* **/dev/sda3**
* **/dev/sdb3**
* **/dev/sdc3**
* **/dev/sdd3**
* Press ‘Continue’ when done.

* Press ‘Finish’ when done.

#### Create the /boot volume

When done press ‘Finish partitioning and write changes to disk’.`

When finished you will see a ‘RAID10 device #0 1GB Software RAID device’:

* Select: #1 1.0GB
* Use as: **Ext4 journaling file system**
* Mount point: **/boot**
* Done setting up the partition

#### Setup the encrypted volume

We will be using the software RAID */dev/md1* device for the encrypted volume.

Now select ‘Configure encrypted volumes’ and follow these steps:

* Write the changes to disk and configure encrypted volumes? **Yes**

* Create encrypted volumes
* Select: */dev/md1*
* Erase data: **yes** (this will take a long time)
* Done setting up the partition

* Write the changes to disk and configure encrypted volumes? **Yes**
* Finish
* Encryption passphrase: **MyVeryLongEncryptionPassphrase**
* Re-enter the passphrase to verify: **MyVeryLongEncryptionPassphrase**

#### Setup LVM

Next we select the ‘Configure the Logical Volume Manager’ option and follow these steps:

* Write the changes to disks and configure LVM? **Yes**

* Create volume group
* Volume group name: **VG00**
* Devices for the new volume group:
* /dev/mapper/md1_crypt

Then we create the Logical Volumes (LV). First let’s create a SWAP volume:

* Create logical volume
* Volume group: **VG00**
* Logical volume name: **SWAP**
* Logical volume size: **2048MB** (2G is more than enough for this system)

Lastly we create the system (ROOT) volume. On an enterprise installation we may want to use different volumes for /usr, /home, /var, etc but for a home installation we will be fine to use just one.

* Create logical volume
* Volume group: **VG00**
* Logical volume name: **ROOT**
* Logical volume size: **5996818MB** (All available space)

Press ‘Finish’ when done.

### Start the installation

After all the steps are completed these Logical Volumes will be present on the system:

* LVM VG VG00, LV ROOT 0 6.0 TB
* LVM VG VG00, LV SWAP 0 2.0 GB

#### Create the ROOT filesystem

Under the ‘LVM VG VG00, LV ROOT 0 6.0 TB’ line select the ‘#1 6.0TB’ option:

* Use as: **Ext4 journaling file system**
* Mount point: **/**
* Done setting up this partition

#### Create the SWAP space

Under the ‘LVM VG VG00, LV SWAP 0 2.0 GB’ line select the ‘#1 2.0GB’ option:

* Use as: **swap area**
* Done setting up this partition

Now we are ready to write the changes and start the installation. Press the ‘Finish partitioning and write changes to disk’ option to continue:

* Write the changes to disks? **Yes**

Wait for the base install to finish. Then select a country close to you. No debian mirrors in Cyprus so I use UK:

* Debian archive mirror country: **United Kingdom**
* Debian archive mirror: **ftp.uk.debian.org**
* HTTP proxy: (none)

Wait for the APT configuration to Finish.

* Participate in the package usage survey: **no**

* Choose software to install:
* SSH server
* standard system utilities

Wait while software is installing

* Install the GRUB boot loader to the master boot record.
* Device for boot loader installation:
* **/dev/sda**

Wait for the installation to finish and reboot. Remember to remove the USB during the reboot cycle.

## Post install steps

During start-up you will see the ‘Please unlock md1_crypt’ prompt. Type your LUKS passphrase to unlock the disk and continue.

### Update and Upgrade

Login as *root*:

“`
# apt update && apt -y dist-upgrade
“`

### Install essential packages

“`
# apt -y install vim htop multitail ntp byobu ufw unattended-upgrades downtimed
“`

### Secure ssh

You need to generate an SSH key pair on you PC, if you don’t have one (you should!):

“`
$ ssh-keygen -b 4096
“`

Copy the public key:

“`
$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub
“`

Paste the public key at the end of the */root/.ssh/authorized_keys* file in your server and try to login from your PC:

“`
$ ssh root@192.168.1.10
“`

Some final adjustments on your *SSH* config (*/etc/ssh/sshd_config*). Change these values:

“`
Port 2233
PasswordAuthentication no
“`

Restart *SSH*:

“`
# systemctl restart ssh.service
“`

### Enable the UFW firewall

We are using port 2233 for *SSH* so we need to allow that and enable the firewall:

“`
# ufw allow 2233/tcp
# ufw enable
“`

### Setup bonding

Since we have two ethernet cards, we may take advantage of thr Linux bonding feature and join them as one. We will be using the *Adaptive load balancing* mode which provides load balancing of transmit, load balancing of receive for IPv4 and requires no configuration from the switch side.

First we need to install *ifenslave*:

“`
# apt -y install ifenslave
“`

Set up this in */etc/network/interfaces*:

“`
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# enp2s0 is manually configured, and slave to the “bond0″ bonded NIC
auto enp2s0
iface eth0 inet manual
bond-master bond0

# enp3s01 is also manually configured, thus creating a 2-link bond.
auto enp3s0
iface eth1 inet manual
bond-master bond0

# bond0 is the bonded NIC and can be used like any other normal NIC.
# bond0 is configured using static network information.
auto bond0
iface bond0 inet static
address 192.168.1.10
gateway 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0

# bond0 uses adaptive load balancing
bond-mode 6
bond-miimon 100
bond-slaves enp2s0 enp3s0
“`

An `ifup bond0` should bring the bonded interface up. Or you can just `reboot`.

### Setup remote-unlock with dropbear

The server will be a headless system, located in a difficult to access location. So we need a way to unlock it when a power failure occurs. The most convenient way to do this is to use a [mandos server](https://wiki.recompile.se/wiki/Mandos) but convenience comes at a [cost](https://www.recompile.se/mandos/man/intro.8mandos). A safer and easier way is to use dropbear during boot (initrd). The weak point of this solution is that the server will be basically offline until the sysadmin manually unlocks it, to boot.

First we install *dropbear* for *initrd*:

“`
# apt -y install dropbear-initramfs
“`

Then we set a custom ssh port for *dropbear*. This better be different than the custom ssh port we used earlier. Change the dropbear port to 2244 in /etc/dropbear-initramfs/config:

“`
DROPBEAR_OPTIONS=”-p 2244″
“`

Add the static IP in the initramtools configuration (*/etc/initramfs-tools/initramfs.conf*):

“`
IP=192.168.1.10::192.168.1.1:255.255.255.0:storage:enp3s0:off
“`

Copy the *authorized_keys* file in */etc/dropbear-initramfs*:

“`
# cp /root/.ssh/authorized_keys /etc/dropbear-initramfs/
“`

Regenerate the initrd file:

“`
# update-initramfs -u
“`

Now reboot and ssh to it to test it:

“`
$ ssh -p 2244 root@192.168.1.10
“`

If your pubkeys are in place you will enter a busybox shell. Enter the `crypt-unlock` command, supply your unlock passphrase and the system will boot to the encrypted system.

### Setup a local MTA for notifications

We will be using our main mailserver as a smarthost for mail to go through.

Install the *postfix* MTA and the *mail* utility:

“`
# apt -y install postfix mailutils
“`

Answer these questions:

* General type of mail configuration: **Internet with smarthost**
* System mail name: **storage.example.com**
* SMTP relay host (blank for none): **smtp.example.com**

Test it:

“`
# echo ‘Testing #1’ | mail -s ‘Test #1’ user@example.com
“`

If you get a mail in your mailbox then everything is set. If not extra configuration may be needed on the smarthost. Contact the sysadmin of the smarthost, or check the logs if you access to it.

### Setup pro-active disk monitoring

Install *smartmontools*:

“`
# apt -y install smartmontools
“`

Enable S.M.A.R.T, offline testing, attribute autosave, short and long test on all 4 devices. Add these lines in */etc/smartd.conf*:

“`
/dev/sda -a -d sat -o on -S on -s (S/../.././02|L/../../6/03) -m user@example.com -M exec /usr/share/smartmontools/smartd-runner
/dev/sdb -a -d sat -o on -S on -s (S/../.././02|L/../../6/03) -m user@example.com -M exec /usr/share/smartmontools/smartd-runner
/dev/sdc -a -d sat -o on -S on -s (S/../.././02|L/../../6/03) -m user@example.com -M exec /usr/share/smartmontools/smartd-runner
/dev/sdd -a -d sat -o on -S on -s (S/../.././02|L/../../6/03) -m user@example.com -M exec /usr/share/smartmontools/smartd-runner
“`

Restart *smartmontools*:

“`
# systemctl restart smartmontools.service
“`

### Setup Software RAID10 monitoring

We also need to setup monitoring for the software raid. Add your email address in the */etc/mdadm/mdadm.conf* file:

“`
MAILADDR user@example.com
“`

Restart the *mdmonitor* service:

“`
# systemctl restart mdmonitor.service
“`

### Setup kexec for faster reboots

*Kexec* is a Linux kernel mechanism that can load a fresh kernel from a running system. This results in a “reboot” without in fact rebooting the computer. The system loads a new kernel, the system appears “rebooted” but skipping the BIOS?UEFI initialization, thus resulting in faster reboots.

Install *kexec-tools*:

“`
# apt -y install kexec-tools
“`

The ‘Should kexec-tools handle reboots (sysvinit only)?’ question is related only to *sysvinit* systems. Since we are using *systemd*, it has no effect in our case.

Now if you want to reboot instead of running `reboot` you can run `systemctl kexec`. The latter command will reboot the system without going though BIOS/UEFI, POST etc and your system downtime is minimized.

And we are done! Store your server in a protected location, add a UPS for power backup and you are ready.

References
———-
* https://wiki.debian.org/Bonding
* https://help.ubuntu.com/community/UbuntuBonding
* https://www.theo-andreou.org/?p=1579
* https://wiki.recompile.se/wiki/Mandos
* http://forums.ayksolutions.com/forum/documentation/knowledgebase/general-server-questions/641-proactively-monitoring-hard-drive-health-using-smartd

[Ceph](http://ceph.com/) is a distributed open source storage solution that supports [Object Storage](https://en.wikipedia.org/wiki/Object_storage), [Block Storage](https://en.wikipedia.org/wiki/Block_(data_storage)) and [File Storage](https://en.wikipedia.org/wiki/File_systems).

Other open source distributed storage systems are [GlusterFS](https://www.gluster.org/) and [HDFS](https://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Hadoop#File_systems).

In this guide, we describe how to setup a basic Ceph Cluster for Block Storage. We have 25 nodes on our setup. The masternode is a [MASS](https://maas.io/) Region and Rack controller. The rest of the nodes are Ubuntu 16.04 deployed through MAAS. The recommended filesystem for Ceph is [XFS](https://en.wikipedia.org/wiki/XFS) and this is what is used on the nodes.

This guide is based on the [Quick Installation](http://docs.ceph.com/docs/master/start/) guide from the [Ceph Documentation](http://docs.ceph.com/docs/master/). This guide uses the *ceph-deploy* tool which is a relatively quick way to setup Ceph, especially for newbies. There is also the [Manual Installation](http://docs.ceph.com/docs/master/install/), deployment [through Ansible](https://github.com/ceph/ceph-ansible) and [juju](https://jujucharms.com/ceph/).

## Prerequisites

### Topology

* 1 deploy node (masternode). MAAS region and rack controler is installed plus Ansible
* 3 monitor nodes (node01,node11,node24). Ubuntu 16.04 on XFS deployed through MAAS
* 20 OSD nodes (node02-10,12-23).

### Create an Ubuntu user on masternode

It would be of convenience to create an *ubuntu* user on the masternode. with passwordless sudo access:

“`
$ sudo useradd -m -s /bin/bash ubuntu
“`

Run `visudo` and give passwordless sudo access to the *ubuntu* user:

“`
ubuntu ALL=NOPASSWD:ALL
“`

Generate an SSH key pair for the *ubuntu* user:

“`
$ ssh-keygen -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ubuntu/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ubuntu/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/ubuntu/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:t1zWURVk7j6wJPkA3VmbcHtAKh3EB0kyanORVbiiBkU ubuntu@masternode
The key’s randomart image is:
+—[RSA 4096]—-+
| .E +**B=*=|
| ..o==oOo+|
| .+.o.o=.=.|
| .. oo.o….|
| .S..=oo.. |
| oo += + |
| . o o o |
| .|
| |
+—-[SHA256]—–+
“`

Deploy the */home/ubuntu/.ssh/id_rsa.pub* pubkey on all the nodes (append in */home/ubuntu/.ssh/authorized_keys*). You could add this pubkey on the MAAS user before deploying Ubuntu 16.04 on the nodes.

### Set /etc/hosts

“`
$ for ID in {01..24}; do echo “$(dig +short node${ID}.maas @127.0.0.1) node${ID}.maas node${ID}”; done > nodes.txt
“`
It should look like this:

“`
192.168.10.28 node01.maas node01
192.168.10.29 node02.maas node02
192.168.10.30 node03.maas node03
192.168.10.31 node04.maas node04
192.168.10.32 node05.maas node05
192.168.10.33 node06.maas node06
192.168.10.34 node07.maas node07
192.168.10.35 node08.maas node08
192.168.10.36 node09.maas node09
192.168.10.37 node10.maas node10
192.168.10.38 node11.maas node11
192.168.10.39 node12.maas node12
192.168.10.40 node13.maas node13
192.168.10.41 node14.maas node14
192.168.10.42 node16.maas node16
192.168.10.43 node17.maas node17
192.168.10.44 node18.maas node18
192.168.10.45 node19.maas node19
192.168.10.46 node20.maas node20
192.168.10.47 node21.maas node21
192.168.10.48 node22.maas node22
192.168.10.49 node23.maas node23
192.168.10.50 node24.maas node24
“`

Now you can append the result in */etc/hosts*:

“`
$ cat nodes.txt | sudo tee -a /etc/hosts
“`

### Ansible setup

Use this setup in */etc/ansible/hosts* on masternode:

“`
[masternode]
masternode

[nodes]
node01
node02
node03
node04
node05
node06
node07
node08
node09
node10
node11
node12
node13
node14
node15
node16
node17
node18
node19
node20
node21
node22
node23
node24

[ceph-mon]
node01
node11
node24

[ceph-osd]
node02
node03
node04
node05
node06
node07
node08
node09
node10
node12
node13
node14
node15
node16
node17
node18
node19
node20
node21
node22
node23
“`

### Install python on all the nodes

“`
$ for ID in {01..24}
> do
> ssh node${ID} “sudo apt -y install python-minimal”
> done
“`

### Ensure time synchronization of the nodes

Install the *theodotos/debian-ntp* role from [Ansible Galaxy](https://galaxy.ansible.com):

“`
$ sudo ansible-galaxy install theodotos.debian-ntp
“`

Create a basic playbook *ntp-init.yml*:

“`

– hosts: nodes
remote_user: ubuntu
become: yes
roles:
– { role: theodotos.debian-ntp, ntp.server: masternode }
“`

Apply the playbook:

“`
$ ansible-playbook ntp-init.yml
“`

Verify that the monitor nodes are time synchronized:

“`
$ ansible ceph-mon -a ‘timedatectl’
node11 | SUCCESS | rc=0 >>
Local time: Fri 2017-04-28 08:06:30 UTC
Universal time: Fri 2017-04-28 08:06:30 UTC
RTC time: Fri 2017-04-28 08:06:30
Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
Network time on: yes
NTP synchronized: yes
RTC in local TZ: no

node24 | SUCCESS | rc=0 >>
Local time: Fri 2017-04-28 08:06:30 UTC
Universal time: Fri 2017-04-28 08:06:30 UTC
RTC time: Fri 2017-04-28 08:06:30
Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
Network time on: yes
NTP synchronized: yes
RTC in local TZ: no

node01 | SUCCESS | rc=0 >>
Local time: Fri 2017-04-28 08:06:30 UTC
Universal time: Fri 2017-04-28 08:06:30 UTC
RTC time: Fri 2017-04-28 08:06:30
Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
Network time on: yes
NTP synchronized: yes
RTC in local TZ: no
“`

Check also the OSD nodes:

“`
$ ansible ceph-osd -a ‘timedatectl’
“`

## Install *Ceph*

Install *ceph-deploy*

On masternode:

“`
$ sudo apt install ceph-deploy
“`

Create a new cluster and set the monitor nodes (must be odd numbered):

“`
$ ceph-deploy new node01 node11 node24
“`

Install ceph on master node and all other nodes:

“`
$ ceph-deploy install masternode node{01..24}
“`

Deploy the monitors and gather the keys:

“`
$ ceph-deploy mon create-initial
“`

## Prepare the OSD nodes

### Create the OSD directories

Create the OSD directories on the OSD nodes:

“`
$ I=0;
$ for ID in {02..10} {12..14} {16..23}
> do
> ssh -l ubuntu node${ID} “sudo mkdir /var/local/osd${I}”
> I=$((${I}+1))
> done;
“`

Verify that the OSD directories are created:

“`
$ ansible ceph-osd -a “ls /var/local” | cut -d\| -f1 | xargs -n2 | sort
node02 osd0
node03 osd1
node04 osd2
node05 osd3
node06 osd4
node07 osd5
node08 osd6
node09 osd7
node10 osd8
node12 osd9
node13 osd10
node14 osd11
node16 osd12
node17 osd13
node18 osd14
node19 osd15
node20 osd16
node21 osd17
node22 osd18
node23 osd19
“`

Nodes 01, 11 and 24 are excluded because those are the monitor nodes.

### Fix OSD permissions

Because of some [bug](https://github.com/carmstrong/multinode-ceph-vagrant/issues/5) we need to change the OSD directories owneship to ceph:ceph. Otherwise you will get this:

“`
** ERROR: error creating empty object store in /var/local/osd0: (13) Permission denied
“`

Change the ownership of the OSD directories on the OSD nodes:

“`
$ I=0;
$ for ID in {02..10} {12..14} {16..23}
> do
> ssh -l ubuntu node${ID} “sudo chown ceph:ceph /var/local/osd${I}”
> I=$((${I}+1))
> done;
“`

### Prepare the OSDs

“`
$ I=0
$ for ID in {02..10} {12..14} {16..23}
> do
> ceph-deploy –username ubuntu osd prepare node${ID}:/var/local/osd${I}
> I=$((${I}+1))
> done
“`

### Activate the OSDs

For nodes 02 – 10:

“`
$ I=0
> for ID in {02..10} {12..14} {16..23}
> do
> ceph-deploy –username ubuntu osd activate node${ID}:/var/local/osd${I}
> I=$((${I}+1))
> done
“`

### Deploy the configuration file and admin key

Now we need to deploy the configuration file and admin key to the admin node and our Ceph nodes. This will save us from having to specify the monitor address and keyring every time we execute a Ceph cli command.

“`
$ ceph-deploy admin masternode node{01..24}
“`

Set the keyring to be world readable:

“`
$ sudo chmod +r /etc/ceph/ceph.client.admin.keyring
“`

## Test and verify

“`
$ ceph health
HEALTH_WARN too few PGs per OSD (9 < min 30) HEALTH_ERR clock skew detected on mon.node11, mon.node24; 64 pgs are stuck inactive for more than 300 seconds; 64 pgs stuck inactive; 64 pgs stuck unclean; Monitor clock skew detected ``` Out newly build cluster is not healthy. We need to increase [Placement Groups](http://docs.ceph.com/docs/master/rados/operations/placement-groups/). The formula is the *number_of_minimum_expected_PGs* (30) times the *number_of_OSDs* (20) and rounded to the closest power of 2: ``` 30x20=500 => pg_num=512
“`

Increase PGs:

“`
$ ceph osd pool set rbd pg_num 512
“`

Now we run `ceph health` again:

“`
$ ceph health
HEALTH_WARN pool rbd pg_num 512 > pgp_num 64
“`

Still some tweaking needs to be done. We need to adjust *pgp_num* to 512:

“`
$ ceph osd pool set rbd pgp_num 512
“`

And we are there at last:

“`
$ ceph health
HEALTH_OK
“`

## Create a Ceph Block Device device

Check the available storage:

“`
$ ceph df
MapGLOBAL:
SIZE AVAIL RAW USED %RAW USED
11151G 10858G 293G 2.63
POOLS:
NAME ID USED %USED MAX AVAIL OBJECTS
rbd 0 306 0 3619G 4
“`

Now we need to create a RADOS Block Device (RBD) to hold our data.

“`
$ rbd create clusterdata –size 4T –image-feature layering
“`

Check the new block device:

“`
$ rbd ls -l
NAME SIZE PARENT FMT PROT LOCK
clusterdata 4096G 2
“`

Map the block device:

“`
$ sudo rbd map clusterdata –name client.admin
/dev/rbd0
“`

Format the clusterdata device:

“`
$ sudo mkfs -t ext4 /dev/rbd0
“`

Mount the blobk device:

“`
$ mkdir /srv/clusterdata
$ mount /dev/rbd0 /srv/clusterdata
“`

Now we have a block device for data that is distributed among the 21 storage nodes.

Here’s is a summary of some useful monitoring and troubleshooting commands for ceph

“`
$ ceph health
$ ceph health detail
$ ceph status (ceph -s)
$ ceph osd stat
$ ceph osd tree
$ ceph mon dump
$ ceph mon stat
$ ceph -w
$ ceph quorum_status –format json-pretty
$ ceph mon_status –format json-pretty
$ ceph df
“`

If you run into trouble contact the awesome folks at the #ceph IRC channel, hosted on Open and Free Technology Community IRC network.

## Start over

In case you messed up the procedure and you need to start over you can use the following commands:

“`
$ ceph-deploy purge masternode node{01..24}
$ ceph-deploy purgedata masternode node{01..24}
$ ceph-deploy forgetkeys
$ for ID in {02..11} {11..23}; do ssh node${ID} “sudo rm -fr /var/local/osd*”; done
$ rm ceph.conf ceph-deploy-ceph.log .cephdeploy.conf
“`

**NOTE: this procedure will destroy your Ceph cluster along with all the data!**

## Conclusions

Using *ceph-deploy* maybe an easy way to get started with Ceph, but it does not provide much customization. For a more fine tuned setup you maybe better with the [Manual Installation](http://docs.ceph.com/docs/master/install/), even though there is a steeper learning curve.

References
———-
* http://docs.ceph.com/docs/master/start/
* https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/tzdata/+bug/1554806
* http://docs.ceph.com/docs/jewel/rados/configuration/filesystem-recommendations/
* http://www.virtualtothecore.com/en/adventures-ceph-storage-part-1-introduction/

[Wiki.js](https://wiki.js.org/) is an elegant looking [wiki](https://en.wikipedia.org/wiki/Wiki) based on [Markdown](https://daringfireball.net/projects/markdown/). It supports LDAP and many more [authentication mechanisms](https://docs.requarks.io/wiki/install/authentication). In this guide we describe how to install *Wiki.js* on Ubuntu 16.04.

## Prerequisites

* An Ubuntu 16.04 instance.

### Install *curl*, *Node.js v8.x* and *build-essential*:

“`
# apt -y install curl
# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash –
# apt -y install nodejs build-essential
“`

### Install *MongoDB v3.4*

“`
# apt-key adv –keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 –recv 0C49F3730359A14518585931BC711F9BA15703C6
# echo “deb [ arch=amd64,arm64 ] http://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.4 multiverse” | tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-3.4.list
# apt update
# apt -y install mongodb-org
“`

Start *MongoDB*:

“`
# systemctl start mongodb
“`

Enable *MongoDB* at startup:

“`
# systemctl enable mongodb
“`

### Install *git*

The version that comes with Ubuntu 16.04 fills the minimum requirements so there is no need to install it from upstream.

“`
# apt -y install git
“`

## Install Wiki.js

“`
# mkdir /srv/wiki.js
# cd /srv/wiki.js
# npm install wiki.js@latest
“`

You will get this message:

“`
> Browse to http://your-server:3000/ to configure your wiki! (Replaced your-server with the hostname or IP of your server!)
▐ ⠂ ▌ I’ll wait until you’re done 😉
“`

Do as the message says. Let the wizard wait until we are done, and open another shell to work with.

## Setup nginx

Install *Nginx*:

“`
# apt -y install nginx
“`

Create this VirtualHost configuration (*/etc/nginx/sites-available/wiki.example.com.conf*):

“`
server {
listen [::]:80 ipv6only=off;
server_name wiki.example.com;
return 301 https://$server_name$request_uri;
}
server {
listen 443 ssl http2;
listen [::]:443 ssl http2;
server_name wiki.example.com;

ssl_session_timeout 1d;
ssl_session_cache shared:SSL:50m;
ssl_session_tickets off;

ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
ssl_ciphers “EECDH+ECDSA+AESGCM EECDH+aRSA+AESGCM EECDH+ECDSA+SHA384 EECDH+ECDSA+SHA256 EECDH+aRSA+SHA384 EECDH+aRSA+SHA256 EECDH EDH+aRSA !RC4 !aNULL !eNULL !LOW !3DES !MD5 !EXP !PSK !SRP !DSS”;
ssl_prefer_server_ciphers on;

ssl_certificate /etc/nginx/ssl/wiki.example.com.crt;
ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/wiki.example.com.key;
ssl_trusted_certificate /etc/nginx/ssl/CA.crt;

location / {
proxy_set_header Host $http_host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection “upgrade”;
proxy_next_upstream error timeout http_502 http_503 http_504;
}
}
“`

Enable the *wiki.example.com* VirtualHost:

“`
# cd /etc/nginx/sites-enabled/
# ln -s ../sites-available/wiki.example.com.conf
# unlink default
“`

Restart *Nginx*:

“`
# systemctl restart nginx
“`

## Configure Wiki.js

After the installation you will be asked if you wish to run the configuration wizard. Select this and continue:

“`
Yes, run configuration wizard on port 3000 (recommended)
“`

Now browse to http://wiki.example.com/ and follow the installation wizard:

* Welcome!: **Start**
* System Check (if all good): **Continue**
* General:
* Site title: **ExampleWiki**
* Host: **https://wiki.example.com**
* Port: **3000**
* Site UI Language: **English**
* Public Access: **Not selected**
* Press: **Continue**
* Important Considerations: **Continue**
* Database: **mongodb://localhost:27017/wiki**
* Database Check: **Continue**:
* Paths:
* Local Data Path: **./data**
* Local Repository Path: **./repo**
* Git Repository: **Skip this step**
* Git Repository Check: **Continue**
* Administrator Account
* Administrator Email: **admin@example.com**
* Password: **MySecretCombination**
* ConfirmPassword: **MySecretCombination**
* Finalizing: **Start**

## Enable Wiki.js on startup

“`
# npm install -g pm2
# pm2 startup
# pm2 save
“`

## Setup LDAP

This is an optional step for those wishing to integrate *Wiki.js* in their LDAP infrastructure.

### Trust CUT IST ISSUING CA

Connect to the LDAP (AD) server and get all certificates:

“`
openssl s_client -showcerts -connect dcs03ist00.lim.tepak.int:636 | tee ldap.log
“`

Hit ‘Ctrl-C’ to end the command.

The certificate with the ID ‘1’ in *ldap.log* is the ISSUING CA certificate. Extract the CUT IST ISSUING CA certificate and save it in *cut_issuing_ca.crt*:

“`
—–BEGIN CERTIFICATE—–
MIIF7DCCA9SgAwIBAgITcgAAAAakujIFDl5tvQAAAAAABjANBgkqhkiG9w0BAQsF
ADBNMQswCQYDVQQGEwJDWTEoMCYGA1UEChMfQ1lQUlVTIFVOSVZFUlNJVFkgT0Yg
VEVDSE5PTE9HWTEUMBIGA1UEAxMLQ1VUIFJPT1QgQ0EwHhcNMTUwMzA5MTAyMjAy
WhcNMjAwMzA5MTAzMjAyWjBeMRMwEQYKCZImiZPyLGQBGRYDaW50MRUwEwYKCZIm
iZPyLGQBGRYFdGVwYWsxEzARBgoJkiaJk/IsZAEZFgNsaW0xGzAZBgNVBAMTEkNV
VCBJU1QgSVNTVUlORyBDQTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEB
AMPHOqer+ovT+Y99lI4dSYa+XHAnCaup8vbLE9x4iKEjq9gfYq8Gs3Aujx6h32Y8
DLJcKHgxlzqwn6zzq2YSDziFPCka5bAZswaFqvD6fm22oujRmlUBDrW37OsP3nwJ
gT5GMUSzvE0ZvcdjotCm2iBDfGryJgU3PFgAvPXVyFq8bV1jTYBP8sqsWssIdOMg
doN8RLKj6gwJIwA1cvhvnuePU6a2HlHI314GaUqNtyX5PZ5VbUNIQXBt+McPNP0d
sg8yKzfBtl6V4U9xheKmdKxfIB0rN1L/uqzoewIrwUXab7l9kbSYoKqiPZkYnpEi
TQ8msXa/6TL0grQR085sugUCAwEAAaOCAbIwggGuMBAGCSsGAQQBgjcVAQQDAgEA
MB0GA1UdDgQWBBR0NThxWu0JH7JLfLf75h9dis6S6DCBnwYDVR0gBIGXMIGUMIGR
BgsrBgEEAYLiewEBATCBgTBOBggrBgEFBQcCAjBCHkAAQwBlAHIAdABpAGYAaQBj
AGEAdABpAG8AbgAgAFAAcgBhAGMAdABpAGMAZQAgAFMAdABhAHQAZQBtAGUAbgB0
MC8GCCsGAQUFBwIBFiNodHRwczovL3BraS5jdXQuYWMuY3kvcGtpL2Nwcy5odG1s
ADAZBgkrBgEEAYI3FAIEDB4KAFMAdQBiAEMAQTALBgNVHQ8EBAMCAYYwDwYDVR0T
AQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBSY/OKi6F/HKZRvR0574L5dNf4KwzA5BgNV
HR8EMjAwMC6gLKAqhihodHRwOi8vcGtpLmN1dC5hYy5jeS9jcmwvQ1VULVJPT1Qt
Q0EuY3JsMEQGCCsGAQUFBwEBBDgwNjA0BggrBgEFBQcwAoYoaHR0cDovL3BraS5j
dXQuYWMuY3kvcGtpL0NVVC1ST09ULUNBLmNydDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEA
IVJPKacKldP8WEFkCNGJq9PIFr5R0MuD6DUSifnnj94Z004ET29+C3sesUsWHMLd
p1LA+6pmF8JUAUg5Zzab2gV3vHVorYIPlPs2IorhTlnl5k9UCAjBuT3HV1kcCt2R
L601KYIYN3QIiVaA3k7xOPp+Y9nL/OlvjE3S6MVeC2WJYl1Ai+eZWQpL/SvAA8vH
NQzCqqNUnCT1zr9Uei71r0elgtoevsRmWRVWPmOl4Sft0amJ5fXDhYvN0KiktDTt
SeBy+YY48vzbhTRPFhUsj84ePyQcBqtLWQlyhmFs8b+gtSbmYWA1AnWgA+/Fd37Z
k75/x8qqnyZ4BFBKzEzukIKyapnRf8ARzL6oHo7XIXmkUb4cBzf5asNkqRRcUxrl
IEPGuGjr0+yo49f0uP3v+xE+Vyam27B3A4hhrgyqIe26/FxlbkyHT7BLhxCSu7kX
hymb9rZwGy8LR6JVCHhOllXm0eaKiRxFBYcgofekgUfjL5Coip6wAzabtrqE38zX
EkQ6sFi4hFM2ifVKA6lU1OUfeK1j5hEcmGzyCS+4aWXeY9/tTlDj28Z04cp34jla
Oc2Q4VBmO6yA1d6L22o9gTb4gvTcghHOJezWeo5PFsSD+GmJfq4JLvaHk9gsbb5D
099bze3eSDCISoR5ce6mdkD6pr5PfsVfZHhSktc4nk4=
—–END CERTIFICATE—–
“`

Verify the certificate with:

“`
openssl x509 -text -in cut_issuing_ca.crt
“`

### Add the CUT ISSUING CA in the trusted chain of the system:

“`
cp cut_issuing_ca.crt /usr/local/share/ca-certificates/
update-ca-certificates
“`

### Configure LDAP for Wiki.js

Make these changes in */srv/wiki.js/config.yml*:

“`
ldap:
enabled: true
url: ‘ldap://ldap.example.com:389’
bindDn: ‘cn=wiki,ou=dsa,dc=example,dc=com’
bindCredentials: ‘MyLDAPCredentials’
searchBase: ‘ou=people,dc=example,dc=com’
searchFilter: ‘(uid={{username}})’
tlsEnabled: true
tlsCertPath: ‘/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt’
“`

### Give Access permissions to authenticated users

Visit the Admin URL:

https://wiki.example.com/admin

Click on ‘Users’. You will get a list of users. You can give ‘Read and Write’ access to them from the ‘Access Rights’ field and you can upgrade them to ‘Global Administrators’ from the ‘Role Override’ field.

**NOTE: For LDAP the users need to login first before they are allowed to write.**

Enjoy your newly created Wiki!

References
———-
* https://docs.requarks.io/wiki
* https://nodejs.org/en/download/package-manager/#debian-and-ubuntu-based-linux-distributions
* https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/install-mongodb-on-ubuntu/

*LXD* is a relatively new technology by Canonical. It is a [container](https://en.wikipedia.org/wiki/Container_(virtualization)) hypervisor that builds on top of [LXC](https://en.wikipedia.org/wiki/LXC). It shares some similarities with Docker, but LXD focuses on full blown containerized systems, instead of containerized applications.

LXD/LXC creates lighter systems than VM hypervisors, and it is an easy way to experiment with different software without messing up with your system. You can also use it in production, to run Linux systems with much greater density than on VM hypervisors. The only drawback is that the container must be the same OS as the host (Linux in this case) and it depends on the host for kernel functionality (e.g. modules etc).

In this guide we will build an LXD container with two virtual [NICs](https://en.wikipedia.org/wiki/Network_interface_controller) which are attached to the physical NIC of it’s host using bridged networking.

## Prerequisites

* An Ubuntu 16.04 host with two physical NICs

## Prepare host networking

### Install dependencies

“`
# apt -y install bridge-utils
“`

### Setup networking on the host

There are two interfaces on the host *enp3s0* and *enp5s0*. The first one, enp3s0 is the primary and connects to the main, DHCP enabled, internal network. The second one is connected to an isolated internal network where some critical services are running. There is no DHCP in the isolated network.

Prepare your */etc/network/interfaces* configuration file like this:

“`
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The main Bridge
auto br0
iface br0 inet dhcp
bridge-ifaces enp3s0
bridge-ports enp3s0
up ip link set enp3s0 up

# The primary network interface
iface enp3s0 inet manual

# The secondary Bridge
auto br1
iface br1 inet manual
bridge-ifaces enp5s0
bridge-ports enp5s0
up ip link set enp5s0 up

# The secondary network interface
iface enp5s0 inet manual
“`

## Setup LXC/ LXD

### Installation of LXD

“`
# apt -y install lxd
“`

### Prepare a new profile

We need a profile with two NICs. First create a new profile:

“`
# lxc profile copy default dualnic
“`

Then edit the new profile with `lxc profile edit dualnic`:

“`
config:
user.network_mode: link-local
description: Dual nic profile
devices:
eth0:
name: eth0
nictype: bridged
parent: br0
type: nic
eth1:
name: eth1
nictype: bridged
parent: br1
type: nic
name: dualnic
“`

The names of the virtual interfaces of the container will be *eth0* for the primary and *eth1* for the secondary.

### Launch the container

Now we want to launch a Debian jessie container, which we will retrieve from the prepared images on the

“`
# lxc launch images:debian/jessie mycontainer -p dualnic
“`

List the container:

“`
# lxc list
+————-+———+———————-+——+————+———–+
| NAME | STATE | IPV4 | IPV6 | TYPE | SNAPSHOTS |
+————-+———+———————-+——+————+———–+
| mycontainer | RUNNING | 192.168.0.122 (eth0) | | PERSISTENT | 0 |
+————-+———+———————-+——+————+———–+
“`

The IP listed above was set by the DHCP server in the primary network.

Connect to the container:

“`
# lxc exec mycontainer bash
“`

### Setup container’s networking

Edit */etc/network/interfaces* inside our container:

“`
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

auto eth1
iface eth1 inet static
address 172.16.16.100
netmask 255.255.255.0
network 172.16.16.0
broadcast 172.16.16.255
up ip route add 10.10.10.0/24 via 172.16.16.1 dev eth1
up ip route add 10.10.20.0/24 via 172.16.16.1 dev eth1
“`

The routes 10.10.10.0/24 and 10.10.20.0/24 are internal routes that need to be reached though the secondary network.

### Take a clean snapshot

Before you start working on your container, it is a good idea to get a clean snapshot, so you can revert to it, in case you mess something up.

“`
# lxc snapshot mycontainer
“`

If you want to learn more about the and features I urge you to read the excellent [introduction to LXD 2.0](https://insights.ubuntu.com/2016/03/14/the-lxd-2-0-story-prologue/) by [Stéphane Graber](https://insights.ubuntu.com/author/stgraber/)

References
———-
* https://linuxcontainers.org/
* https://www.ubuntu.com/containers/lxd
* https://insights.ubuntu.com/2016/03/14/the-lxd-2-0-story-prologue/
* https://stgraber.org/2016/03/11/lxd-2-0-blog-post-series-012/
* https://insights.ubuntu.com/2015/11/10/converting-eth0-to-br0-and-getting-all-your-lxc-or-lxd-onto-your-lan/

[Rocket.Chat](https://rocket.chat) is a free/open source software for team collaboration. It is a [full featured](https://rocket.chat/features) platform and an ideal alternative to [Slack](https://en.wikipedia.org/wiki/Slack_(software)), for organizations that are dedicated to the Free Software philosophy.

In this guide we will demonstrate how you can setup Rocket.Chat for your organization.

## Prerequisites

* A Debian stretch VM or server.
* A FQDN pointing to the system’s IP. We will be using *rocket.example.com* throughout this guide.

## Installation of rocket.chat

### Install the Snappy package manager

*Snappy* is not installed on Debian by default, so we need to install it:

“`
# apt install snapd ca-certificates
“`

### Install Rocket.Chat

“`
# snap install rocketchat-server
“`

Check its status:

“`
# systemctl status snap.rocketchat-server.rocketchat-server.service
● snap.rocketchat-server.rocketchat-server.service – Service for snap application rocketchat-server.rocketchat-server
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/snap.rocketchat-server.rocketchat-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2017-01-03 12:27:50 PST; 12min ago
Main PID: 24891 (node)
Tasks: 10 (limit: 4915)
CGroup: /system.slice/snap.rocketchat-server.rocketchat-server.service
└─24891 node /snap/rocketchat-server/326/main.js

Jan 03 12:27:50 rocket systemd[1]: Started Service for snap application rocketchat-server.rocketchat-server.
“`

Check its port (default is 3000):

“`
# ss -lnptu | grep 3000
tcp LISTEN 0 128 *:3000 *:* users:((“node”,pid=24891,fd=13))
“`

Looks OK

## Configure TLS

### Install nginx

The core application does not support TLS so we will be setting up an nginx reverse proxy on top of it.

Install *NGINX* and *certbot* from *Let’s Encrypt*:

“`
# apt -y install nginx python-certbot-nginx
“`

### Create the VirtualHost

We need to create this file: */etc/nginx/sites-available/rocket.example.com*:

“`
# Upstreams
upstream backend {
server 127.0.0.1:3000;
}

# HTTP Server
server {
listen 80;
server_name rocket.example.com;

error_log /var/log/nginx/rocketchat.access.log;

location / {
proxy_pass http://127.0.0.1:3000/;
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection “upgrade”;
proxy_set_header Host $http_host;

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forward-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forward-Proto http;
proxy_set_header X-Nginx-Proxy true;

proxy_redirect off;
}
}
“`

Enable the VirtualHost:

“`
cd /etc/nginx/sites-enabled/
ln -s ../sites-available/rocket.example.com
systemctl reload nginx
“`

### Generate the certificate

“`certification
certbot –nginx run -d rocket.example.com
“`

* Enter email address: **admin@example.com**
* Agree to the ToS
* Enforce HTTPS: **Secure**

The VirtualHost file (*/etc/nginx/sites-available/rocket.example.com*) should look like this after the creation of the Let’s Encrypt certificate:

“`
# Upstreams
upstream backend {
server 127.0.0.1:3000;
}

server {
listen 80;
server_name rocket.example.com;

error_log /var/log/nginx/rocketchat.access.log;

location / {
proxy_pass http://127.0.0.1:3000/;
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection “upgrade”;
proxy_set_header Host $http_host;

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forward-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forward-Proto http;
proxy_set_header X-Nginx-Proxy true;

proxy_redirect off;
}

listen 443 ssl; # managed by Certbot
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/rocket.example.com/fullchain.pem; # managed by Certbot
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/rocket.example.com/privkey.pem; # managed by Certbot
ssl_session_cache shared:le_nginx_SSL:1m; # managed by Certbot
ssl_session_timeout 1440m; # managed by Certbot

ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; # managed by Certbot
ssl_prefer_server_ciphers on; # managed by Certbot

ssl_ciphers “ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 ECDHE-ECDSA-AES128-SHA ECDHE-ECDSA-AES256-SHA ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ECDHE-RSA-AES128-SHA ECDHE-RSA-AES128-SHA256 ECDHE-RSA-AES256-SHA384 DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 DHE-RSA-AES128-SHA DHE-RSA-AES256-SHA DHE-RSA-AES128-SHA256 DHE-RSA-AES256-SHA256 EDH-RSA-DES-CBC3-SHA”; # managed by Certbot

if ($scheme != “https”) {
return 301 https://$host$request_uri;
} # managed by Certbot
}
“`

Now visit the website to test it: http://rocket.example.com (it should redirect you to https://rocket.example.com)

## Creating an admin account

Register a new account. You will get this warning:

**WARNING: the setting site URL is configured to http://localhost and you are accessing from https://rocket.example.com. do you want to change to https://rocket.example.com?**

You should ofcourse answer ‘Yes’.

This first user created is an admin user. You can set global preferences from https://rocket.example.com/admin. Now users can visit the website and register with it. You may wish to **Allow Notifications** when you are prompted by your browser on your first visit to the site. Rocket.Chat supports many other authentication backends, including LDAP which is described in the next step.

Besides the web service you can also download [native applications](https://rocket.chat/download) for Linux, Windows, Mac OS X, Android and iOS.

## Configure LDAP

This is an optional step, but recommended if your organization has an LDAP or Active Directory setup. In this example we are using the [Fusiondirectory setup](http://www.theo-andreou.org/?p=1539) from our previous guide.

Create a service account for rocket.chat, using the DSA module of Fusiondirectory:

* Username: **cn=rocketchat,ou=dsa,dc=example,dc=com**
* Password: **MySecretCombination**

Now go to https://rocket.example.com/admin using an admin account and set these:

* Enable: **True**
* Login Fallback: **True**
* Host: **ldap.example.com**
* Port: **389**
* Encryption: **StartTLS**
* CA Cert: **Paste the contents of your internal ROOT CA certificate (example.com-rootCA.crt for example)**
* Reject Unauthorized: **True**
* Domain Base: **ou=people,dc=example,dc=com**
* Use Custom Domain Search: **False**
* Domain Search User: **cn=rocketchat,ou=dsa,example,dc=com**
* Domain Search Password: **MySecretCombination**
* Domain Search User ID: **uid**
* Domain Search Object Class: **person**
* Domain Search Object Category: **Leave Empty**
* Username Field: **Leave Empty**

Leave the default settings for the rest and press the **SAVE CHANGES** button

You can use the **TEST CONNECTION** button to test the connection.

You can now try to login using your LDAP username and password.

References
————
* https://rocket.chat/
* http://snapcraft.io/docs/core/install#debian
* https://rocket.chat/docs/installation/manual-installation/ubuntu/snaps
* https://rocket.chat/docs/installation/manual-installation/configuring-ssl-reverse-proxy
* https://rocket.chat/docs/administrator-guides/authentication/ldap/

Less than a year ago I was attracted by the value for money offer of OnePlus 2 and became a proud owner. Being paranoid about Google tracking, I disabled most Google apps. Alas, some apps were impossible to disable. I assumed that this was caused by their dependencies with other core applications. Google play services was one them, but I never created an account with Google and never synced anything with them.

Time went by and it happened that data over mobile was accidentally enabled. And then I noticed from the mobile data traffic statistics, that Google Play services was creating traffic even without a Google account! Why does this happens its beyond my perception, but anyone is allowed to guess based on [recent history](https://en.wikipedia.org/wiki/PRISM_(surveillance_program)#/media/File:Prism_slide_5.jpg “PRISM Surveillance program”). There is an option to disable background traffic on the stock Android ROM (OxygenOS) but that works only when data over mobile is enabled. With Wi-Fi enabled, Google Play services keeps on sending suspicious traffic, back to mother Google.

So I decided to look for alternatives to replace OxygenOS with a Google-free Android ROM. These are the options I have investigated:
* [Replicant](http://www.replicant.us/): This seems to be the more privacy respecting Android MOD. No support for OnePlus 2, alas!
* [AOKP](http://aokp.co): This is an interesting MOD with lots of features. There are recent nightly builds for OnePlus 2. I tried to install it my Phone but gave an error when I tried to sideload it.
* [CyanogenMOD](https://web.archive.org/web/20161225144318/https://www.cyanogenmod.org/blog/a-fork-in-the-road): A popular Android MOD that was [recently discontinued](https://twitter.com/CyanogenMod/status/813086249506349056). A fork by the name [LineageOS](http://lineageos.org/) is taking over. No image downloads yet.
**UPDATE (2-Jan-2016): There are some experimental LineageOS images [here](http://www.lineageosrom.com/2016/12/rom-download-linage-os-for-oneplus-2.html).**
* [Paranoid Android](http://www.paranoidandroid.co/): Another successful Android MOD with [close ties to OnePlus](http://www.androidauthority.com/oneplus-paranoid-android-team-587101/). It boasts some interesting features. Officially supports all OnePlus models except the latest OnePlus 3T. I tried the OnePlus 2 image but the phone stack to the OnePlus logo boot screen.
* [Exodus](https://github.com/TeamExodus): This is a minimalistic Android MOD. It is based on [AOSP](https://source.android.com/) and is free from Google Apps. This is the only MOD I managed to get it working on my OnePlus 2.

So I decided to go with Exodus. This guide describes the procedure and preparations I followed in order to flash the latest Exodus nightly build for OnePlus 2.

**DISCLAIMER: This guide could renter your device a luxurious brick! Backup everything before you continue. The author of this guide will not be liable for any damages you may cause on your device or any data lost. Proceed at your own risk!**

Now we got that out of the way, let’s continue.

## Prerequisites

* A PC. In this guide we are using Debian/Ubuntu as the PC’s Operating System but this can work with other Operating Systems, with minor adaptations.
* An OnePlus 2 smartphone. It could possibly be used for other devices too, but I have only tested this on OnePlus 2.
* The [Android Debug Bridge (ADB)](https://developer.android.com/studio/command-line/adb.html). This is part of the [Android SDK](https://developer.android.com/studio/index.html). On Debian/Ubuntu you can install it with `apt install android-tools-adb`.
* A [Type-C USB](https://en.wikipedia.org/wiki/USB_Type-C) cable to connect the phone to your PC.

## Make your device detectable in Linux

There is some process we need to follow so that the OnePlus 2 device is detectable by ADB

### Enable Usb Debugging

To Enable *USB Debugging* we need to first enable the *Developer Options*:

* Go into *Settings*
* Dive into the *About phone* option
* Tap 7 times on the *Build number* option
* Go back and tap on *Developer Options*
* Enable *USB debugging* and *OEM unlock*

### Enable detection of device under Linux

First ensure that the device is connected:

“`
# lsusb

Bus 003 Device 039: ID 2a70:f003

“`

The device ID for OnePlus 2 is **0x2a70**. Set this in * ~/.android/adb_usb.ini*:

“`
# echo “0x2a70” >> ~/.android/adb_usb.ini
“`

Download the udev rules files (Thanks [Nicolas Bernaerts](http://bernaerts.dyndns.org/android/339-android-oneplustwo-oneplusx-enable-adb-mtp-detection-ubuntu-trusty)):

“`
# wget –header=’Accept-Encoding:none’ -O /etc/udev/rules.d/51-android.rules https://raw.githubusercontent.com/NicolasBernaerts/ubuntu-scripts/master/android/51-android.rules
# chmod a+r /etc/udev/rules.d/51-android.rules
# wget –header=’Accept-Encoding:none’ -O /etc/udev/rules.d/69-mtp.rules https://raw.githubusercontent.com/NicolasBernaerts/ubuntu-scripts/master/android/69-mtp.rules
# chmod a+r /etc/udev/rules.d/69-mtp.rules
“`

Restart the *udev* and *ADB* services:

“`
# systemctl restart udev
# adb kill-server
# adb start-server
“`

**NOTE: make sure USB Debugging is enabled otherwise you will still not be able to see the device!**

Verify that the device is present:

“`
# adb devices
List of devices attached
da0afea7 unauthorized
“`

Seems OK.

## Backup your data and stock image

Since we are not using Google’s services we will need to manually backup all important data such as:

* Export contacts on a *.vcf* file.
* Save Pictures and Videos from the phone on your PC
* Backup every other Applacation data which is important to you.

You can also backup your entire system with ADB:

“`
# adb backup -f oneplus2.bck -apk -shared -all
“`

This will take some time depending on the size of your data.

You can later restore your system back to normal, using this command:

“`
# adb restore oneplus2.bck
“`

## Prepare the recovery image

Download Prepare the First Aid kit

This is a bundle that includes all the files needed to bring life to a bricked OnePlus 2 device. It includes a recovery image which we will use to install Exodus (or any other image you wish) on the device.

“`
# wget -O Firstaid_v_2_0.zip ‘http://forum.xda-developers.com/devdb/project/dl/?id=16684&task=get’
# unzip Firstaid_v_2_0.zip
“`

All the necessary files are in the newly created, *Firstaid* directory.

### Download TWRP Custom recovery

The recovery image that comes with *Firstaid* is somewhat outdated. We will download a more recent version of it and replace it in the Firstaid directory. You can download the more recent [TWRP](https://twrp.me/) image from [here](https://dl.twrp.me/oneplus2/twrp-3.0.2-0-oneplus2.img.html). Do not use `wget` or other command line tools, just a normal browser to download it.

**NOTE: There are more recent versions than 3.0.2-0 like 3.0.2-1 and 3.0.2-2. You can try those if you feel lucky, but be warned! Those versions did not work on my phone. You can see all the past and resent images [here](https://dl.twrp.me/oneplus2/).**

Verify the downloaded image:

“`
# wget -O twrp-public.asc https://dl.twrp.me/public.asc
# gpg –import twrp-public.asc
# wget https://dl.twrp.me/oneplus2/twrp-3.0.2-0-oneplus2.img.asc
# gpg –verify twrp-3.0.2-0-oneplus2.img.asc twrp-3.0.2-0-oneplus2.img
“`

If you get `Good signature from “TeamWin “` that means the image is correct. Now replace the TWRP image that comes with Firstaid with this one:

“`
# cp twrp-3.0.2-0-oneplus2.img Firstaid/twrp.img
“`

## Flash the recovery image

Reboot to fastboot mode:

“`
# adb reboot-bootloader
“`

Alternatively you can poweroff the OnePlus 2 and press the Volume UP + Power buttons simultaneously.

Verify the presence of the device:

“`
# fastboot devices
da0afea7 fastboot
“`

Unlock the phone:

“`
fastboot oem unlock
“`

Flash Firstaid with the recent TWRP recovery image:

“`
# cd Firstaid
# ./firstaid.sh
“`

Now unplug the phone from the PC, poweroff and the press the Volume DOWN + Power buttons simultaneously. This will bring your phone into TWRP recovery.

## Flashing the Exodus image

### Download Exodus image and verify

Download the latest Exodus image for OnePlus 2 [here](http://exodus-developers.net/exodus-6.0/oneplus2/exodus-6.0-20161111-NIGHTLY-oneplus2.zip):

“`
# wget http://exodus-developers.net/exodus-6.0/oneplus2/exodus-6.0-20161111-NIGHTLY-oneplus2.zip
# wget http://exodus-developers.net/exodus-6.0/oneplus2/exodus-6.0-20161111-NIGHTLY-oneplus2.zip.md5
“`

Verify that the download is correct:

“`
# cat exodus-6.0-20161111-NIGHTLY-oneplus2.zip.md5 ; md5sum exodus-6.0-20161111-NIGHTLY-oneplus2.zip
35dcf9ea73648682a36e673f5ed8f0eb /android/exodus-6.0/out/target/product/oneplus2/exodus-6.0-20161111-NIGHTLY-oneplus2.zip
35dcf9ea73648682a36e673f5ed8f0eb exodus-6.0-20161111-NIGHTLY-oneplus2.zip
“`

Seems OK

Plug the phone back to the PC and ensure that it is detectable by ADB:

“`
# adb devices
List of devices attached
da0afea7 device
“`

### Flash the Exodus image

Follow these steps:

* Wipe old data: Select *Wipe* and then *Swipe to Factory Reset*. You may need to format the system if the previous system was encrypted.
* Enter the Sideload mode: From the TWRP start menu select *Advanced* then *ADB Sideload* and then *Swipe to Start Sideload*
* From the PC’s CLI run the following command:

“`
# adb sideload exodus-6.0-20161111-NIGHTLY-oneplus2.zip
“`

Wait and then reboot into the new Exodus system when done.

### Optional steps

#### Install F-Droid:

By default Exodus has a minimal set of apps. Since we are not using Google Apps we will need to install F-Droid:

“`
# wget https://f-droid.org/FDroid.apk
# adb install FDroid.apk
“`

#### Lock your Phone

Setup a PIN or Pattern to lock the screen of your phone when not in use: *Settings* -> *Security* -> *Screen Lock*. Avoid fingerprint as it can be easily bypassed.

#### Encrypt phone

Encrypting your phone will protect your data if it gets stolen or confiscated. These are the steps *Settings* -> *Security* -> *Encrypt phone*. Your phone will need to be plugged to charger and charged to 80% or above, otherwise the system will refuse to start the encryption process.

## Restoring the Stock OxygenOS System

If you decide that you don’t like Exodus or any other MOD that you have installed, you can restore your phone back to the stock OxygenOS. These instructions can also be used to restore your phone’s functionality after you have accidentally bricked it.

### Download necessary images

Download the stock OxygenOS 3.0.2 image from [here](https://www.androidfilehost.com/?fid=24580917854994435). Verify the download with:

“`
# echo 46b1fde116275d83d05c2dd89422069f ; md5sum OnePlus2Oxygen_14_OTA_019_all_1606041303.zip
46b1fde116275d83d05c2dd89422069f
46b1fde116275d83d05c2dd89422069f OnePlus2Oxygen_14_OTA_019_all_1606041303.zip
“`

Download the upgrade patch for Oxygen 3.1.0 from [here](https://www.androidfilehost.com/?fid=24591000424963091). Verify the download with:

“`
# echo 9cfa9a2a4c7fada6f9db79ea660251d0 ; md5sum OnePlus2Oxygen_14_OTA_019-020_patch_1608262242.zip
9cfa9a2a4c7fada6f9db79ea660251d0
9cfa9a2a4c7fada6f9db79ea660251d0 OnePlus2Oxygen_14_OTA_019-020_patch_1608262242.zip
“`

Optionally you can download the [SuperSU](https://download.chainfire.eu/743/supersu) image if you would like your OxygenOS rooted:

“`
# wget -O supersu.zip ‘https://download.chainfire.eu/743/SuperSU/BETA-SuperSU-v2.52.zip?retrieve_file=1’
“`

### Flash Recover image

First we need to restore the recovery ROM from Firstaid:

“`
# cd Firstaid
# ./firstaid.sh
“`

### Flash the Oxygen Images.

Before we install the OxygenOS image it is recommended to wipe the phone: From the TWRP menu select *Wipe* and then *Swipe to factory reset*. If the system was previously encrypted you will need to use TWRP to format it before the wipe.

Then we need to set the device into Sideload mode: Select *Advanced* -> *ADB Sideload* -> *Swipe to Start Sideload*.

First install the OxygenOS 3.0.2 image:

“`
adb sideload OnePlus2Oxygen_14_OTA_019_all_1606041303.zip
“`

Then re-enable ADB Sideload and load the Oxygen 3.2.0 patch:

“`
adb sideload OnePlus2Oxygen_14_OTA_019-020_patch_1608262242.zip
“`

Optionally you can also load the SuperSU application as well

“`
adb sideload supersu.zip
“`

Finally reboot into the new system and enjoy your freshly formatted phone.

References
———–
* http://bernaerts.dyndns.org/android/339-android-oneplustwo-oneplusx-enable-adb-mtp-detection-ubuntu-trusty
* https://forum.xda-developers.com/devdb/project/dl/?id=16684
* https://twrp.me/
* https://twrp.me/devices/oneplustwo.html
* https://github.com/TeamExodus/device_oneplus_oneplus2
* http://exodus-developers.net/
* https://github.com/TeamExodus/device_oneplus_oneplus2

Most registrars they provide a DNS service when you purchase a domain name. But having your own DNS servers means more control to you. And if you are an aspiring sysadmin, you will find it fun and educational. We will be using [BIND 9](https://en.wikipedia.org/wiki/BIND) which is, by far the most popular DNS implementation.

## Prerequisites

We will need two systems (VMs or containers) preferably on different geographic locations and different providers. One will be the master and the other system, the slave. This guide works for recent Debian or Ubuntu systems.

Some assumptions:

* Master DNS:
* Hostname: **ns1.example.com**
* IP: **1.1.1.1**
* Slave DNS:
* Hostname: **ns2.example.com**
* IP: **2.2.2.2**
* Webserver:
* Hostname: **example.com** (*www.example.com* is an alias)
* IP: **3.3.3.3**
* Main mailserver:
* Hostname: **mx1.example.com** (*{mail,smtp,pop,imap,webmail}.example.com* are aliases)
* IP: **4.4.4.4**
* Backup mailserver:
* Hostname: **mx2.example.com**
* IP: **5.5.5.5**

## Preparations

### Setup the */etc/hosts* file

On master’s */etc/hosts*:

“`
1.1.1.1 ns1.example.com ns1
“`

On slave’s */etc/hosts*:

“`
2.2.2.2 ns2.example.com ns2
“`

### Installing BIND

**NOTE: all commands must be applied to both master and slave unless otherwise stated**

“`
apt-get -y install bind9 bind9utils
“`

Allow port 53:

“`
ufw allow 53
“`

### Configure the global options

Make the following changes in the */etc/bind/named.conf.options* of both servers:

“`
— /etc/bind/named.conf.options 2016-12-12 14:44:57.163515708 -0500
+++ /etc/bind/named.conf.options.new 2016-12-12 14:52:29.749268250 -0500
@@ -1,5 +1,7 @@
options {
directory “/var/cache/bind”;
+ recursion no;
+ allow-transfer { none; };

// If there is a firewall between you and nameservers you want
// to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
“`

### Configure the local options

On master’s */etc/bind/named.conf.local*:

“`
— /etc/bind/named.conf.local 2016-12-12 20:06:27.000000000 +0000
+++ /etc/bind/named.conf.local.new 2016-12-12 20:07:03.000000000 +0000
@@ -6,3 +6,8 @@
// organization
//include “/etc/bind/zones.rfc1918”;

+zone “example.com” {
+ type master;
+ file “/etc/bind/db.example.com”;
+ allow-transfer { 2.2.2.2; };
+};
“`

On slave’s */etc/bind/named.conf.local*:

“`
— /etc/bind/named.conf.local 2016-11-01 13:02:24.000000000 -0400
+++ /etc/bind/named.conf.local.new 2016-12-12 15:09:47.445235343 -0500
@@ -6,3 +6,8 @@
// organization
//include “/etc/bind/zones.rfc1918”;

+zone “example.com” {
+ type slave;
+ file “db.example.com”;
+ masters { 1.1.1.1; };
+};
“`

### Create the zone file

On master server create the zone file (*/etc/bind/db.example.com*):

“`
$TTL 3600
@ IN SOA ns1.example.com. root.example.com. (
2016121201
7200
3600
1209600
180 )

; NS Records
@ 300 IN NS ns1.example.com.
@ 300 IN NS ns2.example.com.

; MX Records
@ 300 IN MX 10 mx1.example.com.
@ 300 IN MX 20 mx2.example.com.

; Address records
@ 300 IN A 3.3.3.3
ns1 300 IN A 1.1.1.1
ns2 300 IN A 2.2.2.2
mx1 300 IN A 4.4.4.4
mx1 300 IN A 5.5.5.5

; Alias (Canonical Name) records
www 300 IN CNAME example.com.
mail 300 IN CNAME mx1.example.com.
smtp 300 IN CNAME mx1.example.com.
imap 300 IN CNAME mx1.example.com.
pop 300 IN CNAME mx1.example.com.
webmail 300 IN CNAME mx1.example.com.

; TXT records
@ 300 IN TXT “v=spf1 a mx ?all”
“`

### Verify the global configuration

Run the `named-checkconf` command on both servers. If you get any errors you should fix them before proceeding.

### Verify the zone configuration

Run the following command on the master server:

“`
named-checkzone theo-andreou.org /etc/bind/db.example.com
zone example.com/IN: loaded serial 2016121201
OK
“`

If you get ‘OK’ then your setup is correct, otherwise you should fix it before proceeding.

### Restart bind and test your servers

“`
systemctl restart bind9.service
“`

Now test if your servers resolve your records.

The master:

“`
dig smtp.example.com @1.1.1.1

;; ANSWER SECTION:
smtp.example.com. 300 IN CNAME mx1.example.com.
mx1.example.com. 300 IN A 4.4.4.4

“`

The slave:

“`
dig smtp.example.com @2.2.2.2

;; ANSWER SECTION:
smtp.example.com. 300 IN CNAME mx1.example.com.
mx1.example.com. 300 IN A 4.4.4.4

“`

If you get any errors you can check your syslog file (*/var/log/syslog*).

## Finalizing

After you have tested that everything is OK, it is time to tell your registrar about the new servers. This is called *setting the [glue records](https://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System#Circular_dependencies_and_glue_records)* and you should consult the documentation of your registrar on how to do that. Ask support if you have any trouble.

References
———-
* https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-configure-bind-as-an-authoritative-only-dns-server-on-ubuntu-14-04

In this guide we will show how you can remotely decrypt a headless Debian or Ubuntu Linux system, that has been encrypted with [LUKS](https://en.wikipedia.org/wiki/LUKS).

### Prerequisites

* A LUKS encrypted Debian jessie or Ubuntu xenial system
* Keyboard and monitor for the initial system setup
* Allow SSH root access on the decrypted system using public key authentication
* Use a different port for ssh (assuming port 4422) on the decrypted system

**NOTE: using a different port than the standard SSH port (22) serves a double purpose. For once, you will not received the scary *WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!* message every time you will try to remotely unlock the system and as an additional bonus you will get less SSH attacks on the active system.**

### Installing *dropbear*

[Dropbear](https://en.wikipedia.org/wiki/Dropbear_(software)) is a lightweight SSH server especially suitable for initial ramdisk (initrd) environments and other lightweight systems.

Install *dropbear:*

“`
# apt -y install dropbear
“`

### Setup public key authentication for dropbear

Create the homedir for the root user and the SSH configuration directory:

“`
# mkdir -p /etc/initramfs-tools/root/.ssh
“`

Append your client SSH pubkey to *authorized_keys*:

“`
# cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh -p 4422 root@encrypted-system “cat >> /etc/initramfs-tools/root/.ssh/authorized_keys”
“`

### Setup a static IP for the unlock environment

This step is optional but highly recommended if you are setting up a static, permanent service. If you skip this step DHCP will kick in, provided you have a DHCP Server in your environment.

Run this command to update the */etc/initramfs-tools/initramfs.conf* configuration file:

“`
echo IP=10.0.0.67::10.0.0.1:255.255.255.0:encrypted-system:eth0:off >> /etc/initramfs-tools/initramfs.conf
“`

Explanation of the different fields:
`[host_ip]::[gateway_ip]:[netmask]:[hostname]:[device]:[autoconf]`

**NOTE: there are two successive colons (::) after the *host_ip*.**

### Setup the unlock script

Copy the following text in */etc/initramfs-tools/hooks/crypt_unlock.sh*:

“`
#!/bin/sh
#
# By Stinky Parkia
# https://stinkyparkia.wordpress.com/2014/10/14/remote-unlocking-luks-encrypted-lvm-using-dropbear-ssh-in-ubuntu-server-14-04-1-with-static-ipst/

PREREQ=”dropbear”

prereqs() {
echo “$PREREQ”
}

case “$1” in
prereqs)
prereqs
exit 0
;;
esac

. “${CONFDIR}/initramfs.conf”
. /usr/share/initramfs-tools/hook-functions

if [ “${DROPBEAR}” != “n” ] && [ -r “/etc/crypttab” ] ; then
cat > “${DESTDIR}/bin/unlock” << EOF #!/bin/sh if PATH=/lib/unlock:/bin:/sbin /scripts/local-top/cryptroot; then kill \`ps | grep cryptroot | grep -v "grep" | awk '{print \$1}'\` # following line kill the remote shell right after the passphrase has # been entered. kill -9 \`ps | grep "\-sh" | grep -v "grep" | awk '{print \$1}'\` exit 0 fi exit 1 EOF chmod 755 "${DESTDIR}/bin/unlock" mkdir -p "${DESTDIR}/lib/unlock" cat > “${DESTDIR}/lib/unlock/plymouth” << EOF #!/bin/sh [ "\$1" == "--ping" ] && exit 1 /bin/plymouth "\$@" EOF chmod 755 "${DESTDIR}/lib/unlock/plymouth" echo To unlock root-partition run "unlock" >> ${DESTDIR}/etc/motd
fi
“`

Make the script executable:

“`
# chmod +x /etc/initramfs-tools/hooks/crypt_unlock.sh
“`

### Apply the configuration

Apply the changes in the initial ramdisk:

“`
# update-initramfs -u
“`

Reboot the system:

“`
# reboot
“`

### Remotely unlock the system

From your client, SSH into the initial ramdisk:

“`
ssh root@encrypted-system
“`

If everything is correct you will be greeted by this MOTD:

“`
To unlock root-partition run unlock

BusyBox v1.22.1 (Ubuntu 1:1.22.0-15ubuntu1) built-in shell (ash)
Enter ‘help’ for a list of built-in commands.
“`

Unlock the system and boot into it:

“`
# unlock
Please unlock disk sda3_crypt:
“`

You will get the following message and you will exit the remote shell if successful:

“`
cryptsetup: sda3_crypt set up successfully
Connection to 10.0.0.67 closed.
“`

You can now login to the active Linux system using the alternative port 4422:

“`
ssh -p 4422 root@encrypted-system
“`

If you can login successfully to your system you can remove the keyboard and monitor and hide your system somewhere where the Sun does not shine :).

Thanks to [Stinky Parkia](https://stinkyparkia.wordpress.com/) for the excellent guide and the brilliant unlock script.

References
———-
* https://stinkyparkia.wordpress.com/2014/10/14/remote-unlocking-luks-encrypted-lvm-using-dropbear-ssh-in-ubuntu-server-14-04-1-with-static-ipst/

This guide is about setting up a Postfix/Dovecot system using LDAP/Fusiondirectoory as a backend.

### Prerequisites

* Install an [LDAP/Fusiondirectory infrastructure](/?p=1539)
* A DNS A Record:
“`
mail.example.com. 300 IN A 4.5.6.7
““
* A DNS PTR Record:
“`
7.6.5.4.in-addr.arpa. 300 IN PTR mail.example.com.
“`
* A DNS MX Record (Actually more than one):
“`
example.com. 300 IN MX 5 mail.example.com.
“`

### Install FusionDirectory Plugins

* Install the *Mail* plugin:

“`
apt -y install fusiondirectory-plugin-mail fusiondirectory-plugin-mail-schema
fusiondirectory-insert-schema -i /etc/ldap/schema/fusiondirectory/mail-fd.schema
fusiondirectory-insert-schema -i /etc/ldap/schema/fusiondirectory/mail-fd-conf.schema
“`

* Install the *Alias* plugin:

“`
apt -y install fusiondirectory-plugin-alias fusiondirectory-plugin-alias-schema
fusiondirectory-insert-schema -i /etc/ldap/schema/fusiondirectory/alias-fd-conf.schema
fusiondirectory-insert-schema -i /etc/ldap/schema/fusiondirectory/alias-fd.schema
“`

* Install the *Postfix* plugin:

“`
apt -y install fusiondirectory-plugin-postfix fusiondirectory-plugin-postfix-schema
fusiondirectory-insert-schema -i /etc/ldap/schema/fusiondirectory/postfix-fd.schema
“`

### Setup mail services:

* Enter the *mail.example.com* server configuration (Systems plugin)

* From the ‘Services’ tab create a ‘Postfix (SMTP)’ and an ‘IMAP/POP3 generic’ service

* Add mail capability to all normal users:

* Click the ‘Mail’ tab of a user and then press ‘Add Mail settings’

* Fill in the ‘Primary Address. field and select *mail.example.com* as the server.

* Add All necessary distribution lists and redirections from ‘Aliases’

### Setup postfix

* Create a service account for *postfix* using the ‘DSA’ plugin in *FusionDirectory’. It should look like this:

“`
dn: cn=postfix,ou=dsa,dc=example,dc=com
cn: postfix
userPassword:: yeduyt2732tet87eoiewoi32t4873t4387f7gf47gf49i6=
structuralObjectClass: organizationalRole
entryUUID: 280427ce-9a54-1035-8e48-bf1fd814366b
creatorsName: cn=admin,dc=example,dc=com
createTimestamp: 20160419082627Z
objectClass: organizationalRole
objectClass: top
objectClass: simpleSecurityObject
entryCSN: 20160419082628.006263Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=example,dc=com
modifyTimestamp: 20160419082628Z
“`

* Install postfix:

“`
apt -y install postfix postfix-pcre postfix-ldap
“`

When you are prompted about “General type of mail configuration:” select “No configuration”

* Prepare the */etc/postfix/main.cf* file:

“`
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name
biff = no
append_dot_mydomain = no
readme_directory = no
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/mail.example.com.crt
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/mail.example.com.key
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_security_level = may
smtpd_tls_auth_only = yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
smtpd_tls_dh512_param_file = ${config_directory}/certs/dh_512.pem
smtpd_tls_dh1024_param_file = ${config_directory}/certs/dh_1024.pem
tls_random_source = dev:/dev/urandom
smtpd_tls_loglevel = 0
smtpd_client_new_tls_session_rate_limit = 10
smtpd_tls_exclude_ciphers =
EXP
EDH-RSA-DES-CBC-SHA
ADH-DES-CBC-SHA
DES-CBC-SHA
SEED-SHA
aNULL
eNULL
EXPORT
DES
RC4
MD5
PSK
aECDH
EDH-DSS-DES-CBC3-SHA
KRB5-DES-CBC3-SHA
myhostname = mail.example.com
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = $myhostname, mail.example.com, localhost.localdomain, localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128 10.10.10.0/24
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
local_transport = local
postscreen_greet_action = enforce
smtpd_recipient_restrictions =
reject
permit_mynetworks
permit_sasl_authenticated
warn_if_reject reject_non_fqdn_hostname
warn_if_reject reject_non_fqdn_sender
reject_invalid_hostname
reject_unknown_sender_domain
reject_unverified_recipient
reject_unauth_destination
reject_non_fqdn_sender
reject_non_fqdn_recipient
reject_non_fqdn_helo_hostname
check_sender_ns_access cidr:/etc/postfix/drop.cidr
check_sender_mx_access cidr:/etc/postfix/drop.cidr
reject_rbl_client bl.spamcop.net,
reject_rbl_client cbl.abuseat.org
reject
smtpd_data_restrictions = reject_multi_recipient_bounce
smtpd_sender_restrictions =
reject_non_fqdn_sender
reject_unknown_sender_domain
smtpd_helo_restrictions =
permit_mynetworks
check_helo_access pcre:/etc/postfix/identitycheck.pcre
reject_invalid_helo_hostname
disable_vrfy_command = yes
smtpd_helo_required = yes
smtpd_delay_reject = no
smtpd_client_restrictions = check_client_access cidr:/etc/postfix/drop.cidr
message_size_limit = 51200000
“`

* Prepare the rest of the configuration files:

* Prepare the virtual domains file:

cat > /etc/postfix/virtual_domains << EOF # Domain Anything example.com OK EOF * Prepare the virtual recipients file: cat > /etc/postfix/ldap_virtual_recipients.cf << EOF bind = yes bind_dn = cn=postfix,ou=dsa,dc=example,dc=com bind_pw = NotTheRealPassword server_host = ldap://ldap.example.com:389 search_base = ou=people,dc=example,dc=com domain = example.com query_filter = (mail=%s) result_attribute = mail start_tls = yes version = 3 EOF * Prepare the virtual aliases file: ``` cat > /etc/postfix/ldap_virtual_aliases.cf << EOF bind = yes bind_dn = cn=postfix,ou=dsa,dc=example,dc=com bind_pw = NotTheRealPass server_host = ldap://ldap.example.com:389 search_base = ou=alias,dc=example,dc=com domain = example.com query_filter = (mail=%s) result_attribute = gosaMailAlternateAddress, gosaMailForwardingAddress start_tls = yes version = 3 EOF ``` * Prepare the identity check file: cat > /etc/postfix/identitycheck.pcre << EOF # Identity (RegEx) Action /^(mail\.example\.com)$/ REJECT Hostname Abuse: $1 /^(1\.2\.3\.4)$/ REJECT Hostname Abuse: $1 /^(\[1\.2\.3\.4\])$/ REJECT Hostname Abuse: $1 EOF * Prepare the blacklist file: cat > /etc/postfix/drop.cidr << EOF # IP/CIDR Action 1.2.3.0/24 REJECT Blacklisted EOF * Generate the virtual domains hashmap: postmap hash:/etc/postfix/virtual_domains * Start postfix: systemctl start postfix Verify:

  ss -lnptu | grep master
  tcp  LISTEN   0   100  *:25   *:*   users ((“master”,pid=15539,fd=12))
  

* Enable support for smtps (port 465) and submission (port 587):

Uncomment the following lines from */etc/postfix/master.cf*:

submission inet n – – – – smtpd
smtps inet n – – – – smtpd

Restart postfix:

systemctl restart postfix

Verify:

  ss -lnptu | grep master
  tcp  LISTEN   0   100  *:587   *:*   users:(("master",pid=15854,fd=16))
  tcp  LISTEN   0   100  *:465   *:*   users:(("master",pid=15854,fd=19))
  tcp  LISTEN   0   100  *:25   *:*   users:(("master",pid=15854,fd=12))
  

* Take precautions for perfect forward secrecy:

“`
mkdir /etc/postfix/certs
cd /etc/postfix/certs
openssl dhparam -2 -out dh_512.pem 512
openssl dhparam -2 -out dh_1024.pem 1024
chmod 600 dh_*
“`

* Lookup test:

  postmap -q theo@example.com ldap:/etc/postfix/ldap_virtual_recipients.cf
  theo@example.com
  

* Open SMTP, SMTPS ans Submission ports:

“`
ufw allow 25/tcp
ufw allow 465/tcp
ufw allow 587/tcp
“`

### Install and configure dovecot

* Create the user that will handle mail delivery:

“`

“`

* Create a service account for *dovecot* using the ‘DSA’ plugin in *FusionDirectory’. It should look like this:

“`
dn: cn=dovecot,ou=dsa,dc=example,dc=com
cn: dovecot
userPassword:: ljsdewd98dej932j98dxjud8x3jx9843xj8943j438439e3=
structuralObjectClass: organizationalRole
entryUUID: 4d0d7174-9a54-1035-8e49-bf1fd814366b
creatorsName: cn=admin,dc=example,dc=com
createTimestamp: 20160419082730Z
objectClass: organizationalRole
objectClass: top
objectClass: simpleSecurityObject
entryCSN: 20160419082730.138012Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=example,dc=com
modifyTimestamp: 20160419082730Z
“`

* Install dovecot:

apt -y install dovecot-core dovecot-imapd dovecot-pop3d dovecot-lmtpd dovecot-ldap

* Make the following changes in */etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf*:

ssl = required
ssl_cert = service imap-login { inet_listener imap { port = 143 } inet_listener imaps { port = 993 ssl = yes } }
service pop3-login { inet_listener pop3 { port = 110 } inet_listener pop3s { port = 995 ssl = yes } }
service auth { unix_listener auth-userdb { mode = 0777 user = dovecot group = dovecot } }

* Add the *vmail* user in the system:

addgroup –system –gid 5000 vmail
adduser –system –home /srv/vmail –uid 5000 –gid 5000 –disabled-password –disabled-login vmail

* Restart *dovecot*:

systemctl restart dovecot

Verify:

  netstat -lnptu | grep dovecot
  tcp    0   0 0.0.0.0:993       0.0.0.0:*        LISTEN   20894/dovecot  
  tcp    0   0 0.0.0.0:995       0.0.0.0:*        LISTEN   20894/dovecot  
  tcp    0   0 0.0.0.0:110       0.0.0.0:*        LISTEN   20894/dovecot  
  tcp    0   0 0.0.0.0:143       0.0.0.0:*        LISTEN   20894/dovecot  
  tcp6    0   0 :::993         :::*          LISTEN   20894/dovecot  
  tcp6    0   0 :::995         :::*          LISTEN   20894/dovecot  
  tcp6    0   0 :::110         :::*          LISTEN   20894/dovecot  
  tcp6    0   0 :::143         :::*          LISTEN   20894/dovecot 
  

* Check if you can login:

openssl s_client -connect localhost:993

* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN] Dovecot ready.
a1 LOGIN theo MyNotSoSecretPass
a1 OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE SORT SORT=DISPLAY THREAD=REFERENCES THREAD=REFS THREAD=ORDEREDSUBJECT MULTIAPPEND URL-PARTIAL CATENATE UNSELECT CHILDREN NAMESPACE UIDPLUS LIST-EXTENDED I18NLEVEL=1 CONDSTORE QRESYNC ESEARCH ESORT SEARCHRES WITHIN CONTEXT=SEARCH LIST-STATUS SPECIAL-USE BINARY MOVE] Logged in
a3 LOGOUT
* BYE Logging out
a2 OK Logout completed.
closed

* Enable IMAP, IMAPS, POP3 and POP3S ports:

“`
ufw allow 110/tcp
ufw allow 143/tcp
ufw allow 993/tcp
ufw allow 995/tcp
“`

* Tell *postfix* to deliver mail using *dovecot*:

* Add the following lines at the end of */etc/postfix/master.cf*:

dovecot  unix -    n    n    -    -    pipe
  flags=ODRhu user=vmail:vmail argv=/usr/lib/dovecot/deliver -e -f ${sender} -d ${recipient}
    

* Add these attributes in */etc/postfix/main.cf*:

“`
virtual_transport = dovecot
dovecot_destination_recipient_limit = 1
“`

* Restart postfix and dovecot:

systemctl restart postfix dovecot

### Install SASL for SMTP AUTH

* Create a service account for *saslauthd* using the ‘DSA’ plugin in *FusionDirectory’. It should look like this:

“`
dn: cn=saslauthd,ou=dsa,dc=example,dc=com
cn: saslauthd
userPassword:: ejdoedoifj9ewufd9843e9ejfd98je938jcr9843843=
structuralObjectClass: organizationalRole
entryUUID: 61143234-9a54-1035-8e4a-bf1fd814366b
creatorsName: cn=admin,dc=example,dc=com
createTimestamp: 20160419082803Z
objectClass: organizationalRole
objectClass: top
objectClass: simpleSecurityObject
entryCSN: 20160419082803.738357Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=example,dc=com
modifyTimestamp: 20160419082803Z
“`

* Install *SASL*:

“`
apt -y install libsasl2-2 sasl2-bin
“`
* Create the */etc/postfix/sasl/smtpd.conf* file:

“`
cat > /etc/postfix/sasl/smtpd.conf << EOF log_level: 3 pwcheck_method: saslauthd mech_list: PLAIN LOGIN EOF ``` * Make the following changes in */etc/default/saslauthd*: ``` START=yes MECHANISMS="ldap" OPTIONS="-c -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd" ``` * Create the */etc/saslauthd.conf* file: ``` cat > /etc/saslauthd.conf << EOF ldap_servers: ldap://ldap.example.com/ ldap_bind_dn: cn=saslauthd,ou=dsa,dc=example,dc=com ldap_bind_pw: MySecretPass ldap_timeout: 10 ldap_time_limit: 10 ldap_scope: sub ldap_search_base: ou=people,dc=example,dc=com ldap_auth_method: bind ldap_filter: (&(uid=%u)(mail=*)) ldap_debug: 0 ldap_verbose: off ldap_ssl: yes ldap_starttls: no ldap_referrals: yes EOF ``` * Add the *postfix* user in the *sasl* group: ``` usermod -aG sasl postfix ``` * Add these attributes in */etc/postfix/main.cf*: ``` smtpd_sasl_auth_enable = yes broken_sasl_auth_clients = yes ``` * Restart *saslauthd* and *postfix*: ``` systemctl restart saslauthd postfix ``` * Test message delivery using SMTP AUTH: First you need to install *swaks*: apt -y install swaks Then use *swaks* to test message delivery: swaks --from noreply@example.com --to theo@example.com --server 127.0.0.1:25 --tls --auth plain --auth-user=theo * Test if the message has been delivered to inbox: First you need to install *mutt*: apt -y install mutt Then use *mutt* to test if the message has been delivered to inbox: mutt -f /srv/vmail/theo@example.com/Maildir/ __NOTE: When you are asked to create a 'mail' folder just say 'no'.__ References ---------- * https://documentation.fusiondirectory.org/en/documentation/plugin/mail_plugin * https://documentation.fusiondirectory.org/en/documentation/plugin/alias_plugin * https://documentation.fusiondirectory.org/en/documentation/plugin/dovecot_plugin